¡uıɐƃɐ sıɥʇ ʇou 'uɯɐp

˙ʎɐqƎ ɟo ɟɟo pɹɐoqʎǝʞ ɹnoʎ ʎnq ɹǝʌǝu plnoɥs noʎ ʎɥʍ sı sıɥ┴
*
how u do that???!!
desmariemay posted een jaar geleden
 ThatDarnHippo posted een jaar geleden
next question »

Random Antwoorden

Snugglebum said:
LOL! how'd u do that?
select as best answer
posted een jaar geleden 
*
˙pɹɐoqʎǝʞ ʎddɐɹƆ
ThatDarnHippo posted een jaar geleden
*
ʎon dǝɐdןǝ snɔʞ
orangeturnip posted een jaar geleden
*
we ppl dont suck
desmariemay posted een jaar geleden
friendsfan101 said:
LOL that's so funny!! How do u do that, though???
select as best answer
posted een jaar geleden 
*
˙pɹɐoqʎǝʞ ʎddɐɹƆ
ThatDarnHippo posted een jaar geleden
*
Seriously? But I've seen others do it...
friendsfan101 posted een jaar geleden
*
im googling
lolibarbie posted een jaar geleden
thespikedturtle said:
No, seriously, how do u do that?
select as best answer
posted een jaar geleden 
*
I do not reveal my secrets, child.
ThatDarnHippo posted een jaar geleden
*
u don't have to respect ANYBODY unless they EARN it!!!
truespock posted een jaar geleden
*
Where IS Abby, door the way?
truespock posted een jaar geleden
boolander25 said:
¡looɔ ʎllɐǝɹ s,ʇɐɥʇ lol
select as best answer
posted een jaar geleden 
*
How u do dat??
PreBanned posted een jaar geleden
*
how do u do that?
lolibarbie posted een jaar geleden
*
how pleez tell me~
desmariemay posted een jaar geleden
PreBanned said:
I'll buy the keyboard off of you! (hands u $2,000) thank u kindly (grabs keyboard and runs away)

select as best answer
posted een jaar geleden 
lolibarbie said:
¡looɔ os sı sıɥʇ ¡¡ʇı ʇoƃ ʎllɐuıɟ ı ˙ƃɯo
select as best answer
posted een jaar geleden 
*
how the hell do u do that?
jdblover4life posted een jaar geleden
*
(؛ pɹɐoqʎǝʞ ʎddɐɹɔ ɐ puɐ ˙llıʞs sǝʞɐʇ
lolibarbie posted een jaar geleden
snapeislove said:
¡ʎɐʎ ¡¡ooʇ ʇɐɥʇ op pןnoɔ ı

ןoן ˙˙ʎddɐɹɔ ʇɐɥʇ ʇou sı pɹɐoqʎǝʞ ʎɯ puɐ
select as best answer
posted een jaar geleden 
*
how u do that???!!
desmariemay posted een jaar geleden
kiraragirl200 said:
ooʇ ʇı op uɐɔ ı ʎǝɥ
select as best answer
posted een jaar geleden 
*
hiw???
desmariemay posted een jaar geleden
*
GOOGLE IT
kiraragirl200 posted een jaar geleden
123moo123 said:
whoa, cool! how'd u do that?! seriously, how did u get it to do that?!
select as best answer
posted een jaar geleden 
*
¡ʇǝɹɔǝs ǝɥʇ ʍouʞ oʇ ǝʌɐɥ ʇsnɾ noʎ
lolibarbie posted een jaar geleden
*
oh, that was mean, springelyO_o
Snugglebum posted een jaar geleden
*
XP IDC... I LOVE THIS SONG!!! ^_^
XxemoeeveexX posted een jaar geleden
freya-the-cat said:
Anyone with common sense would google 'upside down text'.
select as best answer
posted een jaar geleden 
*
Yes, they would, wouldn't they. People's lacking use of Google is rather upsetting.
Queenoftard posted een jaar geleden
*
honestly.
boolander25 posted een jaar geleden
KishuandIchigo said:
¡ʞɔoɹ ɹǝqooƃ ʎɟooƃ ɐ ɯ,ı
˙ooʇ ʇı op uɐɔ ı ʍoʍ
select as best answer
posted een jaar geleden 
peterslover said:
How did u do that?

Hahahahah funny :D
select as best answer
 How did u do that? Hahahahah funny :D
posted een jaar geleden 
LizaIsARunner said:
˙ʍʇq ןooɔ sı sıɥʇ (:˙ǝןboob uo ʇxǝʇ uʍop ǝpısdn dn ʞool
select as best answer
posted een jaar geleden 
Queenoftard said:
˙suǝddɐɥ ʇɐɥʇ uǝɥʍ ʇı ǝʇɐɥ ı ˙snoıbɐʇuoɔ s,ʇı ˙ou 'ʍɐ
select as best answer
posted een jaar geleden 
cotedepablo said:
(: ¡ʇı ɥʇɹoʍ ʎןǝʇɐuıɟǝp sɐʍ ʇı ʇnq ʇı op oʇ ʍoɥ ʇno ǝɹnbıɟ oʇ sǝʇnuıɯ ǝǝɹɥʇ ןןnɟ ɐ ǝɯ ʞooʇ ʇı ˙ןooɔ os sı sıɥʇ bɯo
select as best answer
posted een jaar geleden 
*
HOW!!!?????
desmariemay posted een jaar geleden
*
google it
cotedepablo posted een jaar geleden
ravenclawgirl5 said:
˙pɹɐoqʎǝʞ ʎddɐɹɔ ɐ ǝʌɐɥ ı ˙ ˙ ˙ uɐǝɯ ı ˙ɹǝʞןɐʇ-uʍop-ǝpısdn uɐ ʎןןɐıɔıɟɟo ɯɐ ı 'ǝןboob ɟo ɹǝʍod ǝɥʇ ʎq ¡bɯo
select as best answer
posted een jaar geleden 
*
how u do that???!!
desmariemay posted een jaar geleden
next question »