Marissa and Alex Updates

a video was toegevoegd: Marissa & Alex - All Over Me een jaar geleden by mollyx365
a video was toegevoegd: Marissa & Alex - If I Told u een jaar geleden by mollyx365
a video was toegevoegd: Marissa | Alex - "Sometimes u can just have like.. a moment with someone" een jaar geleden by mollyx365
a video was toegevoegd: Marissa & Alex [Starring Role] een jaar geleden by BonalDea
a video was toegevoegd: alex+marissa | kissed girl een jaar geleden by BonalDea
a video was toegevoegd: Alex/Marissa - Get Up een jaar geleden by BonalDea
a video was toegevoegd: Alex/Marissa - Use Somebody een jaar geleden by BonalDea
a video was toegevoegd: Never Gonna Be Alone - Alex & Marissa ♥ een jaar geleden by BonalDea
a video was toegevoegd: Alex/Marissa/Ryan - Nobody else?! een jaar geleden by BonalDea
a video was toegevoegd: [ Alex | Marissa ] • "And if it all goes crashing into the sea..." een jaar geleden by BonalDea
a video was toegevoegd: [ Alex / Marissa ] || You're All I Want, You're Everything een jaar geleden by BonalDea
a video was toegevoegd: Malex OC - Whatcha Say een jaar geleden by BonalDea
a video was toegevoegd: The O.C. - All Alex & Marissa Scenes ♥ een jaar geleden by BonalDea
a comment was made to the poll: Who do u like more? een jaar geleden by HarperIslandFan
a photo was toegevoegd: Marissa & Alex een jaar geleden by gemma4scott
a comment was made to the video: Never Knew I Was Losing u een jaar geleden by bonesbest
a comment was made to the poll: Who do u like Marissa with best? een jaar geleden by babe1492
a comment was made to the poll: Do u think u can ship Marissa & Alex and Marissa & Ryan at the same time? een jaar geleden by babe1492
fan art was toegevoegd: Alex Kelly <3 een jaar geleden by Bones_Obsessor
a comment was made to the icon: Malex een jaar geleden by Movie_BUFF024
a comment was made to the fan art: Malex Picspam een jaar geleden by Movie_BUFF024
a comment was made to the fan art: Malex Picspam een jaar geleden by Movie_BUFF024
a comment was made to the poll: Who did u like Alex with best? een jaar geleden by Movie_BUFF024